Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ďalšie informácie

OK

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ďalšie informácie

OK


Obchodné podmienky

CENY

sú vrátane DPH, bez prepravných nákladov.

 • pri objednávke do 100 € účtujeme paušálne prepravné 6 €
 • pri objednávke nad 100 € alebo pri objemnom tovare, účtujeme skutočné prepravné náklady, o ich výške Vás, na požiadanie, budeme informovať už pri zadaní objednávky
 • pre súkromné osoby je minimálna výška objednávky tovaru v hodnote 10 €

Vzhľadom na kurzovú a ekonomickú nestabilitu si vyhradzujeme možnosť zmeny cien uvedených v tlačenom katalógu.

PLATBY

Školám, obciam a mestám zasielame faktúry spolu s tovarom.

Súkromným osobám a firmám zašleme tovar bezprostredne po uhradení faktúry alebo tovar zašleme na dobierku. O cenu dobierky sa zvýši aj hodnota faktúry.

Na výrobky  (detské ihriská a fitnes do exteriéru) poskytujeme splátkový kalendár.

DODACIE LEHOTY

sú 2 – 6 týždňov, závisí od druhu objednávaného tovaru a aktuálnych skladových zásob. Na požiadanie poskytneme informáciu o predpokladanom termíne vybavenia konkrétnej objednávky.

ZĽAVY

Za každých 500 € nákupu poskytujeme zľavu 1%, až do maximálnej výšky 6%.

Tabuľka zliav:

Celková-výška objednávok

Zľava

Ušetríte minimálne

nad 500 €

1%

5 €

nad 1000 €

2%

20 €

nad 1500 €

3%

45 €

nad 2000 €

4%

80 €

nad 2500 €

5%

125 €

nad 3000 € 6 % 180 €

Pri určovaní výšky zľavy na konkrétnu objednávku budeme brať do úvahy hodnotu všetkých objednávok toto istého odberateľa v aktuálnom kalendárnom roku.

Na už vystavené faktúry zľavy spätne neposkytujeme.

Ako si objednať?

TELEFONICKY
na číslach: +421 34 69 45 111+421 905 328 061

FAXOM
na čísle: +421 34 69 45 102

POŠTOU
na adrese:
Dema Senica a.s. - Didaktické hračky

Dlhá 248

905 01 Senica

INTERNETOM
V našom online shope alebo e-mailom na bella@didakticke-hracky.sk

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

SÍDLO SPOLOČNOSTI

DEMA Senica, a.s.
Dlhá 248/43
90501  Senica
IČO: 36244490
IČ DPH: SK2020188511
Zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu Trnava, oddiel Sa, vložka  číslo 10210/T

email: bella@dema.sk, tel.č.: +421 34 694 51 11 Mobil: +421 905 328 061

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailom, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Predmetom nákupu je tovar uvedený v objednávke. Parametre, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Predávajúci sa zaväzuje, že svojim zákazníkom zasiela tovar v bezchybnom stave a

v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktoré vyhovujú daným normám, predpisom a nariadeniam platnými na území Slovenskej republiky a sú riadne vybavené návodom na obsluhu.

Do objednávkového formulára je potrebné uvádzať presné a pravdivé údaje, aby sa tak predišlo zbytočným komplikáciám pri vybavovaní objednávok. Po odoslaní objednávky vám bude doručené na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii alebo pri objednávke, automatické potvrdenie objednávky, v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Táto správa je pre kupujúceho informáciou

o tom, že objednávka bola úspešne doručená, zaevidovaná v našej firme a čaká na spracovanie jej pracovníkom. V prípade, ak sa v objednávkovom formulári vyskytla

z akéhokoľvek dôvodu chyba, neodkladne kontaktujte našu firmu. Upozorňujeme, že podmienkou pre nadobudnutie platnosti vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,126 Sk.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu:

- svoje meno a priezvisko alebo

- obchodné meno spoločnosti vrátane identifikačných údajov (IČO, DIČ, IČDPH)

- adresu trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti vrátane PSČ

- adresu na doručenie zásielok

- číslo telefónu a emailovú adresu

Tieto informácie sú potrebné na identifikáciu kupujúceho a môžu byť použité len v súvislosti s realizovaním objednávok, platieb, zasielaním informácií a ponúk a všetkými potrebnými úkonmi potrebnými na zrealizovanie obchodu vrátane účtovných operácií a vystavovania účtovných dokladov. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky (banky, zmluvná maloobchodná predajňa - odberné miesto, doručovateľské služby). Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo v súvislosti s vybavením konkrétnej objednávky.

Naša spoločnosť postupuje v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Kupujúci si môže zvoliť, či chce alebo nechce, aby mu boli zasielané novinky. Využívaním tohoto internetového zásielkového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kedykoľvek písomnou formou odvolať.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho

 • Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, a to e-mailom alebo telefonicky.

 • Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho ju môže stornovať iba ak ešte objednaný tovar nebol odovzdaný na prepravu.

 • Ak kupujúci stornuje objednávku po jej odovzdaní na prepravu, je povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci môže uplatniť právo na náhradu škody hlavne v prípadoch, ak tovar bolo nutné zaobstarať na špeciálne želanie kupujúceho alebo ak už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov na zaobstaranie tovaru. Poplatok za storno objednávky môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

 • Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o storno poplatok bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 10 pracovných dní od doručenia storna objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Objednávka alebo jej časť môže byť stornovaná zo strany predávajúceho v nasledovných prípadoch:

 • Predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
 • Tovar už nie je dostupný alebo sa už nevyrába, prípadne sa výrazne zmenili vlastnosti alebo cena tovaru. V tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak kupujúci za tovar už zaplatil celú sumu, alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet do 10 pracovných dní, ak nebude dohodnuté inak.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). V tomto prípade je kupujúci povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať predávajúcemu nasledovné:

 • Písomné odstúpenie od zmluvy, ktoré musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

 • Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (návodu, záručného listu ak bol dodaný spolu s tovarom). Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý a nepoškodený.

 • Doklad o kúpe.

Tovar je potrebné poslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu počas prepravy k predávajúcemu.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 14 dní od obdržania tovaru bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar zníženú o hodnotu jeho opotrebenia (1% z celkovej sumy za každý deň používania) a zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka. Predávajúci vráti túto zníženú cenu do 30 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu dodania tovaru, ktorý plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúci. Tovar sa považuje za zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám ak má rovnakú alebo podobnú charakteristiku, aká je uvedená v ponuke tovaru v internetovom zásielkovom obchode predávajúceho.

Ak kupujúci nesplní pri odstúpení od kúpnej zmluvy niektorú z uvedených náležitostí, odstúpenie sa považuje za neplatné a predávajúci nemusí vrátiť kupujúcemu cenu za tovar. V tomto prípade má predávajúci nárok na úhradu nákladov, spojenú so zaslaním tovaru späť kupujúcemu.

Tu si môžete stiahnuť formulár  "Odstúpenie od zmluvy"

Dostupnosť tovaru
Tovar ponúkaný v tomto internetovom obchode nemusí byť práve na sklade a informácia o jeho dostupnosti bude poskytnutá po odoslaní elektronickej objednávky. Položky objednávky, ktoré nie sú aktuálne dostupné, sú ponechané v objednávke a predávajúci potvrdí ich dostupnosť po obdržaní elektronickej objednávky, a to e-mailom alebo telefonicky. Tovar bude zaslaný po záväznom potvrdení objednávky v termíne určenom v dodacích podmienkach. Ak by sa dodacia lehota neúmerne predĺžila, predávajúci bude včas informovať kupujúceho o termíne odoslania objednávky, a to e-mailom alebo telefonicky.

DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované zvyčajne v lehote 2 - 6 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť, po dohovore s kupujúcim, dodacia lehota dlhšia.

Na požiadanie poskytneme informáciu o predpokladanom termíne vybavenia konkrétnej objednávky.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci podľa údajov kupujúceho v objednávke.

Ak tovar nemá vlastný záručný list, ako záručný list slúži daňový doklad - faktúra, ktorá je doručovaná priamo so zásielkou.

a) Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť na adrese prevádzky, ktorá je uvedená v sekcii KONTAKT. Pri osobnom odbere je možné zaplatiť za tovar v hotovosti pri jeho prevzatí. Za osobný odber nie sú účtované žiadne príplatky.

b) Kuriérska doprava
Tovar vám bude doručený najneskôr do 1-3 pracovných dní od odoslania tovaru na adresu uvedenú v objednávke. Za tovar môžete zaplatiť dobierkou pri prevzatí tovaru, alebo vopred bezhotovostným prevodom na náš účet. Pri bezhotovostnej platbe bude tovar odoslaný po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet. Dodanie je zabezpečené kuriérskou firmou Slovak Parcel Service, s.r.o. (zastúpenie UPS).

Reklamácia prípadného poškodenia počas prepravy:

Zákazník je povinný prekontrolovať obal zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná, je nutné spísať s osobou, ktorá zásielku doručila protokol o škode alebo zásielku neprebrať. Pokiaľ je to možné, prekontroluje na mieste aj tovar v obale. Ak je tovar mechanicky poškodený v neporušenom obale, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

SPÔSOB PLATBY

Ceny uvádzané v internetovom zásielkovom obchode sú zmluvné, konečné a sú uvádzané v EUR s DPH.

 • Školám, obciam a mestám zasielame faktúry spolu s tovarom.

 • Súkromným osobám a firmám zašleme tovar bezprostredne po uhradení faktúry alebo tovar zašleme na dobierku. O cenu dobierky sa zvýši aj hodnota faktúry.

 • Na výrobky  (detské ihriská a fitnes do exteriéru) poskytujeme splátkový kalendár.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka na výrobky sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov od dátumu doručenia.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve jeho opravou
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Kupujúci môže najprv požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko, a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné, aby kupujúci dodržal nasledujúci postup:
1. Kupujúci zašle písomné oznámenie o reklamácii, resp. e-mail, v ktorom uvedie kód a popis výrobku, dátum zakúpenia a číslo faktúry, popis závady (príp. foto).
2. Do 48 hodín (v pracovné dni) od doručenia reklamácie budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.
3. Kupujúci po dohode s predávajúcim zašle tovar na určenú adresu spolu s detailným popisom závady.

ORGÁN DOZORU:

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa internetového obchodu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01  Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel.č.: 033/5512 689, 033/5512 690

fax.č.: 033/5512 656
tt@soi.sk

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy, manipulačného poplatku a DPH.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť v uvedenom znení v deň vytvorenia objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne akceptoval.

DEMA Senica, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.